آقای حسین سمنانی

حسین سمنانی

آقای حسین سمنانی

Hossein Semnani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین سمنانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار