آقای دکتر افشین سلطانی

دکتر افشین سلطانی Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran

آقای دکتر افشین سلطانی

Dr. Afshin Soltani

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افشین سلطانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله تولید گیاهان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
2 اثر شوری و خشکی بر رشد، کارایی مصرف آب و غلظت سدیم و پتاسیم دو ژنوتیپ گندم بهاره آبی و دیم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
3 اثر کود نیتروژن بر شاخص های کارایی مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
4 اثر کود نیتروژن بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تشعشع در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
5 اثر نظام های مختلف خاک ورزی بر شاخص های رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
6 ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
7 ارزیابی تاثیر کیفیت زیستگاه بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
8 ارزیابی تناسب کشت گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و فرآیند تحلیل شبکه ای در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 1
9 ارزیابی راهکار های سازگاری نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تغییرات اقلیمی آینده در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
10 ارزیابی زراعی – بوم شناختی اراضی شهرستان گنبدکاوس جهت کشت گندم دیم با استفاده از تحلیل های مکانی GIS (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
11 ارزیابی کمون ثانویه و رفتار جوانه زنی بذر لاین ها و ارقام کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
12 ارزیابی مدل CropSyst–گندم برای پیش بینی نمو، رشد و عملکرد در واکنش به تاریخ کاشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
13 استفاده از آنالیز خط مرزی در مطالعات خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم در گرگان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
14 ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
15 برآورد احتمال وقوع عوامل اقلیمی موثر در زراعت دیم گندم و جو پاییزه در اراضی کشاورزی شهرستان های آق قلا، گنبدکاوس و کلاله با استفاده از تحلیل های مکانی GIS (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 2
16 برآورد پارامترهای گیاهی مدل QUEFTS برای بهینه سازی تغذیه NPK در گندم (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 3
17 بررسی تغییرات عملکرد و کیفیت بذر ماش در پاسخ به عوامل محیطی در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
18 بررسی خلاء عملکرد پنبه به روش آنالیز خط مرزی در شهرستان های آق قلا و علی آباد کتول در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
19 بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و تعدادی از صفات رویشی در ذرت رقم سینگلکراس 704 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
20 بررسی شاخص سطح برگ، روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقلا Vicia faba L تحت تاثیر فاصله بین ردیف و تاریخکشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 3
21 بررسی عوامل موثر بر تراکم جمعیت علف های هرز و کاهش عملکرد ناشی از آنها در گندم (Triticum aestivum L.) : مطالعه موردی استان گلستان- روستای سرمحله بندرگز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی عوامل موثر بر مصرف سوخت در تولید سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 3
23 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، فلورسانس کلروفیل، میزان کلروفیل (a, b) و کارتنویید برگ تحت تاثیر دوره غرقابی و رژیم های مختلف تغذیه ای در گیاه سویا (Glycine max (L.) Merr (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 2
24 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
25 پیش بینی تعداد دانه گندم ((Triticum aestivum L. با توجه به خارج قسمت فتوترمال در گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
26 پیش بینی تولید ماده خشک و سطح برگ گیاه باقلا در تاریخ کاشت و تراکم های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
27 تاثیر اندازه بذر و تاریخ کاشت بر ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و زراعی باقلا در شرایط دیم در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 1
28 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
29 تاثیر تراکم بوته بر روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
30 تاثیر زوال بذر بر واکنش ­های رشدی گندم تحت تنش غرقابی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 2
31 تخمین سطح برگ سبز با استفاده از روابط آن با سایر صفات رویشی در دو رقم باقلای برکت و فرانسه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 9، شماره: 2
32 تعیین تیپ ایده آل آفتابگردان (Heliantus annuus) در منطقه گنبد با استفاده از مدل سازی و روش رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 3
33 تعیین حدود بهینه عوامل مدیریتی در افزایش عملکرد گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
34 تغییرات غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در چند گونه زراعی و علف هرز خانواده گندمیان در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
35 تنوع و یکنواختی علف های هرز در مزرعه ذرت علوفه ای در نظام های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
36 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر نمو، نیاز آبیاری و عملکرد سویا در گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
37 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
38 شناسایی عوامل محدودکننده عملکرد سویا با استفاده از روش تحلیل مقایسه کارکرد (مطالعه موردی: استان گلستان – کلاله) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
39 غلظت، تجمع و تخصیص فسفر در مراحل ساقه رفتن و گرده افشانی در تعدادی از گونه های زراعی و هرز خانواده گندمیان (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 12، شماره: 48
40 کاهش اثر تنش شوری آب آبیاری توسط محلول پاشی سولفات پتاسیم در پنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 1
41 کمی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II-تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
42 کمی کردن تولید و توزیع ماده خشک در گلرنگ (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 4
43 مدل سازی اثر زوال بذر بر سبزشدن گندم در تنش خشکی: بهینه سازی برنامه Germin در پیش بینی الگوی سبزشدن (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
44 مستندسازی فرآیند تولید و برآورد خلاء عملکرد مرتبط با مدیریت زراعی در برنج (مطالعه موردی: استان مازندران - منطقه بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
45 مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف در کشت به موقع و دیرهنگام (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
46 مقایسه دو روش برازش خط مرزی در آنالیز خلا عملکرد: مطالعه موردی گندم دیم در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 2
47 مقایسه واکنش به شوری در ارقام گندم متحمل با ارقام معرفی شده برای شرایط غیرشور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 1
48 نقش دما و نور بر جوانه زنی و کمون ثانویه بذر کلزای Brassica napus L خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اختلاط علفکشهای کلودینافوپ پروپارژیل و سولفوسولفورون بر گندم و علفهای هرز یولافوحشی Avena ludoviciana و علفخونی Phalaris minor (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر ارتفاع بوته، ماده خشک، شاخص سطح برگ و تعداد شاخه جانبی در زمان برداشت غلاف سبز باقلا (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
3 اثر اندازه بذر و عمق کاشت بر شاخص های سبز شدن گیاه باقلا در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
4 اثر بقایای مختلف مالچ کلش گندم بر دمای خاک در کشت سویا در گرگان (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
5 اثر بهاره سازی بر سرعت ظهور برگ و فیلوکرون در کلزا در گرگان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در برخی ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 اثر بهاره سازی بر فنولوژی و سرعت نمو در کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ماش در گنبد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
9 اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر ارتفاع بوته،ماده خشک و عملکرد غلاف سبز باقلا در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 اثر تاریخ کاشت و اندازه بذر بر سرعت سبز شدن بذر باقلا در شرایط مزرعه در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر رشد وعملکرد جو بدون پوشینه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 اثر تغییر االیم بر عملکرد نخود در شرایط دیم بجنورد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
13 اثر تغییر اقلیم آینده بر عملکرد نخود در شرایط دیم شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
14 اثر تغییر اقلیم بر مدیریت آب و عملکرد نخود تحت شرایط آبی گنبد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 اثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 اثر تنش شوری وارده به گیاه مادری بر واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه بذور حاصله به تنش مجدد شوری و سرعت و درصد جوانه زنی آنها در شرایط استاندارد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثر تنش غرقاب بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو رقم گندم Triticum aestivum. L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
18 اثر تنش گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای مختلف گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
19 اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
20 اثر مقادیر متفاوت آب آبیاری بر روی شاخص تنش آبی و کاربرد آن در برآورد تولید پنبه در مناطق مرطوب (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 اثر نظامهای مختلف خاکورزی بر روی شاخصهای رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 اثر همزمان تنش شوری و غرقاب بر عملکرد بیولوژیک عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت یک رقم گندم Triticum aestivum. L (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23 اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی بنیه بذر ماش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
24 اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول و دما بر جوان هزنی گندم (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
25 اثرات تنش خشکی و دمابریکنواختی و زمان جوانه زنی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
26 اثرات تنش خشکی ودما برسرعت و درصد جوانه زنی گیاه جو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
27 اثرات دما و عمق کاشت بر سبز شدن گیاه نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
28 اثرات زیست محیطی آفت کش های مصرفی درمزارع سویا درگرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
29 اثرات زیست محیطی آفت‏کش‏های مصرفی در مزارع گندم درگرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 اثرتاریخ کاشت برتغییرات ضریب تخصیص ماده خکش درسه رقم گندم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
31 اثرتغییر اقلیم برمراحل فنولوژیک وعملکردنخوددرشرایط دیم آببر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
32 اثرتغییراقلیم برمراحل فنولوژیک و عملکردنخود درشرایط دیم زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
33 اثرتنش شوری بررشدرویشی درگیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
34 اثررژیم های متفاوت تغذیه ای بردرصد پروتئین بذرگیاه سویا)Glycine max (L.) Merr (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
35 ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
36 ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کشهای استفاده شده درزراعت کلزا درمزارع اطراف گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
37 ارزیابی اثرتراکم گیاهی بر صفات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام رشد محدود و رشد نامحدود سویا در کشت تابستانه (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
38 ارزیابی انرژی ورودی و خروجی در کشت رایج و نیمه مکانیزه برنج منطقه بابل و بابلسر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 ارزیابی تنش گرما بر روی بعضی صفات فنولوژیکی در ژنوتیپهای مختلف گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
40 ارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآورد توزیع مکانی دماهای موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
41 ارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآوردتوزیع مکانی بارش های موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
42 ارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی در سطح مزارع گندم، کلزا، سویا وپنبه دراطراف شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
43 ارزیابی زیست محیطی آفت کش های مصرفی درسطح مزارع گندم کلزا سویا و پنبه دراطراف شهرگرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
44 ارزیابی زیست محیطی سموم کشاورزی مورد استفاده در سطح مزارع گندم، برنج، پنبه، سویا و کلزا اطراف شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 ارزیابی عملکرد دانه نخود و پایداری آن در کشت خفته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
46 ارزیابی کمی اثرات پوشش گیاهی، شیب زمین و مقدار آب موجود در خاک بر رواناب با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 ارزیابی کمی تاثیر تراکم و تاریخ کشت بر زمان تا بسته شدن کانوپی و طول دوره رشد نمایی و خطی در نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
48 ارزیابی کمی تغییر اقلیم در ۴۴ سال گذشته کرمانشاه و تاثیر آن بر فنولوژی نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
49 ارزیابی کیفیت بذرتوده های گندم به وسیله آزمون تسریع پیری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 ارزیابی مدل CropSyst- گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشت و رژیم های مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
51 ارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به تراکم کاشت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
52 ارزیابی مدل DSSAT-گندم برای پیش بینی رشدوعملکرد درواکنش به رژیمهای مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
53 ارزیابی مدل‌های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت سبزشدن نخود نسبت به دما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
54 ارزیابی مدلهای مبتنی بر کریجینگ جهانی (زمین آمار) در برآورد توزیع مکانی بارش برای کشت پاییزه گندم در استان گلستان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
55 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید کلزا در گرگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
56 ارزیابی مصرف سوخت در مزارع تولید گندم در گرگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
57 ارزیابی مصرف سوخت و اثرات زیست محیطی آن درسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات درتولید گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
58 ارزیابی مصرف سوخت و انرژی و اثرات زیست محیطی مربوطه در محصولات زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
59 ارزیابی مصرف سوختدرسه روش کاشت با سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
60 ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی درکلزا Brassica napus L. درشرایط گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
61 انتشار دی اکسید کربن ناشی از مصرف انرژی در نظام های کاشت شالیزاری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 برآورد پارامترهای مدلCropSyst-Wheat برای ارقام استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
63 برآورد تعداد روزهای بیولوژیک مورد نیاز مراحل فنولوژیک باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
64 برآورد دماهای کاردینال برای مدلسازی روز تا سبز شدن در ارزن دم روباهی Setaria italica (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
65 برآورد سطح برگ با استفاده از صفات رویشی در ارقام گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
66 برآورد ضریب ژنتیکی مدل DSSAT-گندم برای ارقام استان گلستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
67 بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
68 بررسی اثر تنش شوری بربرخی صفات فیزیولوژیکی گیاه داروئی سیاه دانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
69 بررسی اثر رژیم رطوبتی پس از گرده افشانی بر انتقال مجدد مواد، پرشدن دانه و روابط آبی گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی اثر شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در گیاه داروئی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
71 بررسی اثر مالچ کلش گندم بر فنولوژی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سویا، در گرگان (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
72 بررسی اثرات زوال بذربرسبز شدن گیاهچه و عملکردسویا رقم سحر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 بررسی اثرات کاربرد آب آبیاری باکیفیت پایین روی عملکرد و صفات زراعی دو ژنوتیپ گندم نان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر پارامترهای رشذی گیاه سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
75 بررسی اختلاف ژنتیکی در بین ژنوتیپ های پنبه از نظر نسبت های ریشه به بخش هوایی تحت شرایط پتاسیل های اسمزی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 بررسی ارتباط خصوصیات فنولوژیکی و مورفولوژیکی با عملکرد دانه در کانولا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
77 بررسی افت عملکرد مرتبط با مدیریت علف های هرز در گندم در شرایط استان گلستان - بندرگز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
78 بررسی تاثیر نوع سینی نشاء و تراکم گیاهچه در طول مدت نگهداری بر خصوصیات نشای سویا در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
79 بررسی تاثیرسطوح مختلف تغذیه نیتروژنی برعملکرددانه سویادرمنطقه گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
80 بررسی تحمل به شوری و میزان جذب املاح درگیاه سیاه دانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
81 بررسی تغییر اقلیم خراسان در دهه های گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
82 بررسی روند تغیرات تجمع ماده خشک در گیاه باقلا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
83 بررسی روند تغیرات شاخص سطح برگ در گیاه باقلا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
84 بررسی ضرایب توزیع ماده خشک برگ و ساقه برای دو رقم گندم کوهدشت و دریا تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن کودی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
85 بررسی کارایی استفاده از ذخایر بذر در ژنوتیپهای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
86 بهینه سازی مدیریت تولید نخود در شرایط دیم با استفاده ازشبیه سازی سازی رایانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
87 بهینه سازی مدیریت کشت خفته (انتظاری) نخود با استفاده از مدل شبیه‌سازی سبز شدن نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
88 پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
89 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم آبی با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
90 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم دیم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
91 پیش بینی اثر تغییر اقلیم جهانی بر آب و هوای آینده استان خراسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
92 پیش بینی توزیع ماده خشک به دانه بر اساس شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در گیاه نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
93 پیش بینی سرعت سبز شدن جو بهاره رقم کارون بااستفاده از توابع رگرسیونی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
94 پیش بینی سطح برگ با استفاده از روابط آلومتریک در گیاه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
95 تاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
96 تاثیر پرایمینگ بذر و کود پتاسیم بر عملکرد و اعضای عملکرد کلزا در تاریخ‌های مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
97 تاثیر تراکم بوته بر تولید و پیر شدن برگ در ساقه اصلی گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
98 تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر قدرت بذر برداشت شده گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
99 تاثیر تنششوری بر رشد عملکرد و اجزای عملکرد دانه دو رقم گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 تاثیر کود پتاسیم بر رشد وعملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
101 تاثیر مقادیر متفاوت آب بر روی کیفیت الیاف پنبه در آبیاری بارانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
102 تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم در حضور فسفر و پتاسیم در شرایط محیطی گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
103 تاثیر نظامهای مختلف خاکورزی بر یکنواختی علفهای هرز در ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
104 تاثیرانواع و مقادیر مختلف کودنیتروژن برمیزان کلروفیل برگ و عملکرددانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
105 تاثیرتراکم بوته بر رابطه آلومتریک ارتفاع بوته و وزن خشک ساقه در گندم (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
106 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برفلورسانس و شاخص کلروفیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
107 تاثیرزوال بذروتنش غرقابی برمولفه های آنالیز رشدگندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
108 تاثیرنوع و زمان بندی کاربردکودنیتروژنی برمیزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مروارید (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
109 تاثیرنوع و مقدارکودنیتروژن بروزن دانه گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
110 تأثیر بهاره سازی بر صفات مورفولوژیک کانولا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
111 تأثیر تنش خشکی بر رشد و غلظت عناصر پتاسیم و سدیم در گیاه نخود(Cicer arietinum) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
112 تأثیر تنش خشکی برپارامترهای رشد، محتوای کلروفیل و کارتنوئید درمرحله رویشی گیاه نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
113 تأثیر زوال بذر بر سبز شدن و برخی صفات مورفولوژیک برگ سویا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
114 تأثیر شرایط محیطی بر دوره پر شدن دانه برکیفیت بذر ماش (Vigna radiate) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
115 تأثیر فاصله ردیف و ژنوتیپ روی عملکرد ساقه اصلی و شاخه در سویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
116 تأثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
117 تعیین بهترین مدل کریجینگ در تعیین مکانی pH جهت کشت پاییزه گندم با استفاده از GIS در حوزه قره سوی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
118 تعیین پارامترهای پاسخ به دمای ارزن معمولی (Panicum miliaceum جهت استفاده درشبیه سازی روزتاسبز شدن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
119 تعیین صفات مطلوب گیاهی در عملکرد از طریق بررسی ژنوتیپهای جدید و قدیم جو (Hordeum vulgar. L) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
120 تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
121 تعیین فنولوژی مطلوب گیاهی برای نخود در شرایط حال و آینده در مراغه با استفاده از شبیه سازی رایانهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
122 تعیین مناسب ترین تاریخ کشت انتظاری نخود در کرمانشاه با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
123 تغییر اقلیم و نظام های تولید برنج: تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
124 تغییرات غلظت نیتروژن شاخه و برگ در مراحل زایشی گیاه نخود در تاریخ ها و تراکم های کاشت مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
125 رابط ه سطح برگ با تعداد گره در ساق ه اصلی نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
126 رابطه بین سطح و وزن خشک برگ تحت تأثیر فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
127 روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
128 روابط آلومتریک بین ارتفاع بوته و صفات رویشی در گیاه نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
129 روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
130 روشهایی برای مدلسازی تابش خورشیدی روزانه در گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
131 روند تغییرات اقلیمی اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
132 سهم ساقه اصلی و شاخه ها در تعیین عملکرد دانه نخود در تاریخ ها و تراکم های مختلف کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
133 سهم ساقه اصلی و شاخهها در تعیین عملکرد دانه سه رقم سویا در تراکمهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
134 شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر توان تولید چغندرقند در خراسان و ارزیابی راه های سازگاری به شرایط آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
135 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل cropsyst در گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
136 شبیه سازی رشد و عملکرد گندم در شرایط اقلیمی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
137 ظهور و پیری برگ در گیاه نخود رقم هاشم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
138 عکس العمل ژنوتی پهای پنبه به تنش خشکی در مرحله سبز شدن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
139 فراتحلیل (متاآنالیز) اثر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی: مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
140 کمی سازی اثر دما و طول روز بر سرعت گلدهی جو بهاره رقم نیمروز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
141 کمی سازی زوال سطح برگ در گیاه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
142 لزوم استفاده از فراتحلیل (متاآنالیز) در پژوهش های علوم زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
143 مدل سازی تاثیر روش کشت نشایی بر مقدار مصرف آب سویا در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
144 مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
145 مدل سازی جوانه زنی گندم در واکنش به اثرات متقابل دماو پتانسیل آب (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
146 مدل سازی واکنش سرعت جوانهزنی ژنوتیپ های گندم به دما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
147 مدلسازی تولید ماد ه خشک در نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
148 مدلسازی واکنش سبز شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
149 مطالعه پایداری زیست محیطی تولید گندم براساس هدررفت نیتروژن درمنطقه مشهدبااستفاده ازشبیه سازی کامپیوتری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
150 مطالعه جریان انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی در مزارع دیم کدوی اجیلی (شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
151 مطالعه کارایی استفاده از نیتروژن (کارایی زراعی و درونی) تحت تاثیر سطوح مختلف NPK در گندم در شرایط گرگان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
152 مطالعه واکنش عملکرد غلاف سبز به فواصل بین و داخل ردیف در دو رقم باقلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
153 مطالعه واکنش مولفههای جوانهزنی به دما در ژنوتیپهای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
154 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه گندم درمرحله خوشه رفتن و تاثیر آن برمحیط درساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
155 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک در مرحله طویل شدن ساقه گندم در ساری (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
156 مطالعه وضعیت تغذیه نیتروژنی و تولید ماده خشک درمرحله ساقه دهی گندم درشهرستان علی آباد کتول (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
157 مطالعه وضعیتتغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک درمرحله خوشه رفتن گندم درساری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
158 مقایسه تاثیر نسبی دما و طول روز بر سرعت نمو نخود با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
159 مقایسه دماهای کاردینال سبز شدن نخود تحت دماهای ثابت آزمایشگاه و دماهای متغیر در مزرعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
160 نقش صفات فیزیولوژیک مقاومت به خشکی درژنوتیپ های پنبه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
161 نقش صفات مورفولوژیک در مقاومت به خشکی در پنبه (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
162 واکنش خصوصیات زراعی سنبله دولاین گندم به تنش شوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
163 واکنش فیزیولوژیکی ارقام جو به منبع تامین نیتروژن (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
164 واکنش مولفه های جوانه زنی بذر ژنوتیپ های پنبه به تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
165 همسوئی کشاورزی سنتی با تنوع گیاهی در کشت بو م ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی