آقای دکتر فرزان قالیچی

دکتر فرزان قالیچی

آقای دکتر فرزان قالیچی

Dr. Farzan Ghalichi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرزان قالیچی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای عالی و سیاست گذاری اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی دبیرخانه دائمی کنفرانس، باکو-آذربایجان تیر 1399