آقای دکتر ایمان بیگدلی

دکتر ایمان بیگدلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر ایمان بیگدلی

Dr. Iman Bigdeli

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایمان بیگدلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه روانشناسی بالینی