آقای دکتر اباصلت حسین زاده گلکار

دکتر اباصلت حسین زاده گلکار Professor in Molecular and Cell Biology

آقای دکتر اباصلت حسین زاده گلکار

Dr. Abasalt Hosseinzadeh Colagar

Professor in Molecular and Cell Biology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اباصلت حسین زاده گلکار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله منابع ژنتیک