آقای دکتر رضا خانی

دکتر رضا خانی Associate Professor of Applied Linguistics

آقای دکتر رضا خانی

Dr. Reza Khani

Associate Professor of Applied Linguistics

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا خانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه آموزش زبان انگلیسی