آقای پروفسور محمد شریعت

پروفسور محمد شریعت Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology

آقای پروفسور محمد شریعت

Prof. Mohammad Shariyat

Faculty of Mechanical Engineering, K.N. Toosi University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور محمد شریعت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مکانیک جامد