آقای دکتر عبداله هندیانی

دکتر عبداله هندیانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

آقای دکتر عبداله هندیانی

Dr. Abdolah Hendiani

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبداله هندیانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوماهنامه اقتصاد پنهان