خانم دکتر فرح فراهانی

دکتر فرح فراهانی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

خانم دکتر فرح فراهانی

Dr. Farah Farahani

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرح فراهانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله بیولوژی کاربردی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی میزان تکثیر در شیشه پایه های سیب (Malus domestica) ارقام مالینگ M26 و MM106 (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 5، شماره: 19
2 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 4، شماره: 15
3 مطالعه تغییرات سلولی، بیوشیمایی و ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از کشت بافت آناناس (Ananas comosus L. Merr) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 2، شماره: 2
4 مقایسه اثر واکشتها بر میزان موفقیت ریزازدیادی گیاه آناناس (Ananas comosus L. Merr) (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آئروپونیک: روشی نوین و با عملکرد بالا در زمینه تولید مینی تیوبر سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
2 آنالیز سیتوژنتییکی رقم Mehr و هیبرید های آن: جستجویی برای دانه های گرده کاهش نیافته در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه درون شیشه ای موز (Musa acuminate Colla) رقم Dwarf Cavendish (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی 
4 Effect of plant growth regulators on micropropagation of jujube medicinal plant (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 Effects of Silver Nanoparticles on Tissue Culture of Aloe vera (Aloe barbadensis) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 Genetic evaluation of cold atmospheric plasma, Jasmonic acid and Spermine treatments on Catharanthus roseus (L.) seeds by TRAP marker (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 The effect of cold plasma, methyl jasmonate and putrescine on genetic variation of Catharanthus roseus (L.) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
8 بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چهاررقم زودرس و دیررس سیبزمینی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه های حاصل از کشت درون شیشه در چهار رقم زودرس و دیررس سیب زمینی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
10 بررسی اثر ژنوتیپ بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچههای حاصل از کشت درون شیشهدر چهار رقم زودرس و دیررس سیبزمینی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی اثر مدت زمان رشد گیاهچه های سیب زمینی در In Vitroبر پارامتر های مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای سیب زمینی رقم ساتینا در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی - تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه موز رقم والری در شرایطدر شیشه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
13 بررسی اثرات نانوذرات نقره بر روی تغییرات سلولی- تکوینی و مورفولوژیکی گیاهچه-های In vitro آناناس(Ananas comusus Merr) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی 
14 بررسی پایداری ژنتیکی در گیاه زیتون رقمKoroneki باززایی شده از طریق کشت بافت بااستفاده از مارکرهای مولکولیISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر تنش خشکی در چهار رقم تتراپلویید پنبه ( Gossypium hirsutum L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
16 بررسی تنوع ژنتیکی در گیاه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولی SRAP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
17 بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان باززایی شده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L): آنالیز ISSR و SSR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بررسی رابطه فیلوژنتیکی چند رقم گیاه زیتون خوراکی (Olea europaea L.) و سه جمعیت وحشی از استان هرمزگان با مارکرهای ملکولی DNA و RAPD فلوسایتومتری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بررسی روند تکوینی رویان زایی سوماتیک موز( Musa acuminate L.) رقم Valery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
20 بررسی میزان تکثیر درشیشه پایه های سیب( Malus domestica ) ارقام مالینگ M26 وMM106 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
21 بهینه سازی بذر مصنوعی از جوانه رویشی دردو رقم سیب مالینگMM.106,M.26 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
22 بهینه سازی تولید بذر مصنوعی از مریستم انتهایی ساقه کلزاBrassica napus L رقم ساری گل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 بهینه سازی تولید پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.)رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 بهینه سازی ریزازدیادی گیاه دارویی آلوئه (Aloe littoralis) بومی ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 بیوراکتور و جامد) بر پارامترهای مورفولوژیکی، عملکرد دو روش ازدیاد گیاهچه های سیب زمینی و مقایسه بررسی و اجزای عملکرد مینی تیوبرهای تولید شده در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
26 تقکیک و باززایی پروتوپلاست در گیاه موز (Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish و رقم Vallery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
27 تنوعات مورفولوژیکی وژنتیکی القاشده از طریق کشت بافت در پنبه تتراپلوئید (Gossypium Hirsutum L: آنالیز ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 رویان زایی پیکری و باززایی در موز ( Musa acuminate L.) رقم Dwarf cavendish (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
29 ریزازدیادی گیاهچه های عاری از ویروس سیب زمینی در بیوراکتور و تولید مینی تیوبر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 مطالعه صفات مورفولوژی چی، فیزیولوژیکی در چهار رقم زودرس و دیررس گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درب شیشه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
31 مقایسه تولید مینی تیوبر سیب زمینی در کشت آئروپونیک با روش کشت گلدانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 مقایسه سه روش استخراج RNA کل از گیاه دارویی پروانش (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 مقایسه گیاهچه های حاصل از کشت سیب زمینی رقم Satina در دو محیط کشت مایع (بیوراکتور) و جامد (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 هیبریداسیون و تنوع ژنتیکی در پنبه (Gossypium Hirsutum L.) : آنالیز RAPD و ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران