آقای دکتر عباس رضایی

دکتر عباس رضایی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر عباس رضایی

Dr. Abas Rezaii

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس رضایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان شهریور 1398