آقای پروفسور عباس رجبی‌فرد

پروفسور عباس رجبی‌فرد رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین

آقای پروفسور عباس رجبی‌فرد

Prof. Abbas Rajabifard

رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور عباس رجبی‌فرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک دانشگاه تبریز، تبریز مهر 1399