آقای دکتر اسماعیل شاهسوندی

دکتر اسماعیل شاهسوندی استادیار

آقای دکتر اسماعیل شاهسوندی

Dr. Esmaeil Shahsavandi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل شاهسوندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهشنامه حقوق فارس