آقای پروفسور بهمن مقیمی

پروفسور بهمن مقیمی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

آقای پروفسور بهمن مقیمی

Prof. Bahman Moghimi

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جرجیا در تفلیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور بهمن مقیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر شورای سیاست گذاری سومین کنفرانس بین المللی علوم و توسعه فناوری نانو سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر شورای سیاست گذاری سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399
دبیر شورای سیاست گذاری سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی، گرجستان-تفلیس خرداد 1399