خانم دکتر پریسا حسینی

دکتر پریسا حسینی

خانم دکتر پریسا حسینی

Dr. parisa hoseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پریسا حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سیزدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور بسیج دانشجویی و دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران اردیبهشت 1399