آقای پروفسور رسول صالحی کهریزسنگی

پروفسور رسول صالحی کهریزسنگی استاد بیولوژی مولکولی

آقای پروفسور رسول صالحی کهریزسنگی

Prof. Rasoul Salehi

استاد بیولوژی مولکولی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور رسول صالحی کهریزسنگی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان فروردین 1399