آقای دکتر شهروز همتی

دکتر شهروز همتی

آقای دکتر شهروز همتی

Dr. shahroz hemati

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهروز همتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، تهران فروردین 1399