آقای دکتر امیرحسن زرنانی

دکتر امیرحسن زرنانی استاد ایمنی شناسی پزشکی

آقای دکتر امیرحسن زرنانی

Dr. Amirhasan Zarnani

استاد ایمنی شناسی پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیرحسن زرنانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، تهران فروردین 1399