آقای دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

دکتر مرتضی رفیعی تهرانی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی

آقای دکتر مرتضی رفیعی تهرانی

Dr. Morteza Rafiee Tehrani

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی رفیعی تهرانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران، شیرازی آبان 1399