آقای پروفسور چینگ چنگ لی

پروفسور چینگ چنگ لی

آقای پروفسور چینگ چنگ لی

Prof. Ching Cheng Lee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور چینگ چنگ لی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی
هیات تحریریهمجله علمی مروری