آقای دکتر طوبی مومن

دکتر طوبی مومن دانشیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی

آقای دکتر طوبی مومن

Dr. toba momen

دانشیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر طوبی مومن در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دوازدهین کنگره دوسالانه انجمن آسم وآلرژی ایران انجمن آسم وآلرژی ایران، اصفهان خرداد 1399