دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی

دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی

دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی