آقای دکتر محمد مدادی

دکتر محمد مدادی مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

آقای دکتر محمد مدادی

Dr. Mohammad Medadi

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد مدادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی تنوع زیستی دبیرخانه دائمی همایش تنوع زیستی، تهران خرداد 1399