آقای دکتر وحید دنیوی

دکتر وحید دنیوی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا

آقای دکتر وحید دنیوی

Dr. Vahid Donyavi

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید دنیوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پرستار و پزشک در رزم