دکتر لطفعلی ناصری

دکتر لطفعلی ناصری دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

دکتر لطفعلی ناصری

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر لطفعلی ناصری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محیط کشت پایه، تنظیم کننده های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf) (دریافت مقاله) به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 2
2 اثرات پرتوتابی UV-C کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
3 اثرات کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای انگور (Vitis vinifera L.) رقم قزل اوزوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثر غلظت های مختلف تیمارهای هورمونی بر کشت درون شیشه ای انگور بیدانه قرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
5 بهینه سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 2
6 بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 25، شماره: 2
7 تاثیر پوشش نانو ذرات اکسیدروی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی، فعالیت آنزیمی و انبار مانی میوه گیلاس (Prunus avium) رقم تکدانه مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 3، شماره: 1
8 تاثیر نانونقره بر آلودگی باکتریایی و شاخص های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بادام GN15 کشت بافتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
9 تاثیرکیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای انگور ( Vitis vinifera L. )رقم ‘بی دانه قرمز’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
10 تأثیر بسترهای کشت و همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار بر رشد و استقرار پایه های سیب ریزازدیادی شده MM106 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
11 تأثیر نان واکسید سیلیس ( SiO2 ) بر پرآوری درون شیشه ای سیب رقم گالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
12 ترکیب های فنلی و فعالیت آنتیاکسیدانی در برخی ارقام سیب ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
13 فعالیت آنزیم فریک کیلیت ردوکتاز ریشه روشی برای ارزیابی تحمل به سبزروی ناشی از کمبود آهن در پایه های سیب (Malus domestica Borkh.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
14 مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
15 مقایسه روش های ارزیابی مقاومت به کلروز آهن در ترکیب های پیوندی سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کاربرد پس از برداشت تیمار آب گرم بر برخی خواص کیفی میوه انگور ریش بابا (Vitis vinifera CV. Rish Baba) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
2 اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر برخی خواص کیفی میوه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera CV. Bidaneh Sefid) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
3 اثر کیتوسان بر پرآوری درون شیشه ای پایه ی گیزلا 6 هیبرید گیلاس (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 اثر نانو ذرات اکسید مس بر میزان تولید ترکیبات بیوشیمیایی در ریشه های مویین زرین گیاه (DracocephalumkotschyiBoiss) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر همزیستی مایکوریزا بر رشد و استقرار پایه های سیب ریزازدیادی شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثرات سمیت عنصر بر بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص کلروفیل ارقام انگور سفید بیدانه و رشه (.Vitisvinifera L) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 اثرات کاربرد پس از برداشت ظروف بسته بندی نانوکامپوزیتی بر ماندگاری و خواصکیفی میوه توت فرنگی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 اثرات کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد محصول و کارآئی مصرف آب زردآلو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
9 اثرات محلول پاشی اسید جیبرلیک و اسید سالیسیلیک بر روی عناصر غذایی میوه انگور رقم فلیم سیدلس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 ارتباط بین میزان آنتوسیانین و رنگ پوست میوه در چند رقم سیب قرمز رنگ ایرانی و تجاری در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 ارزیابی تغذیه نهال های کشت بافتی دو ژنوتیپ سیب (MM106) و (MM111) با نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ترکیبات فنولی میوه انگور ارقام بی دانه سفید و بی دانه قرمز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر سویه های مختلف مایکوریزا بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی سیب گالا طی مرحله سازگاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
14 بررسی اثر کاربرد اسید جیبرلیک بر تاخیر در زمان باز شدن گل های زردآلو رقم عسگر آبادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 بررسی اثرات فصل و موقعیت ریزنمونه روی شاخه در حال رشد بر استقرار درون شیشه ای ریزنمونه های انگور رقم قزل اوزوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام سیب بومی ایران بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره SSR (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
17 بررسی تنوع ژنتیکی پایه های تجاری و بومی سیب ایران با استفاده از تکنیک SSR (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 بررسی تنوع نتاج پایه سیب گمی آلماسی (Malus domestica cv. Gami Almasi) با نشانگرهای مورفولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 بررسی میزان بهره مندی روستاییان از برنامه های کشاورزی شبکه های استانی: مطالعه موردی شبکه استانی سیمای مرکز آذربایجان غربی (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
20 تاثیر پوشش خوراکی کیتوسان و عصاره برگ زیتون بر ماندگاری میوه گیلاس تک دانه مشهد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 تاثیر تنظیم کننده های رشد BAP و TDZ بر ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه کننده گلابی پیرودوآرف (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
22 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب MM111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در سه روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر سدیم نیتروپروساید بر تحمل شوری کلریدسدیم در پایه گلابی پیرودوارف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیر کیتوسان در پرآوری درون شیشه ای انگور (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
27 تأثیر تغذیه برگی سولفات پتاسیم بر مقاومت به سرمای زمستانه جوانه های انگور رقم بیدانه قرمز در مرحله تکمیلی سازگاری (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
28 تعیین تراکم و بستر کشت مناسب در سیستم کشت هیدروپونیک توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
29 تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و آناتومیکی پایه های پاکوتاه سیب تحت تنش شوری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 حذف آبیاری در برخی مراحل مختلف رشد زردالو در راستای مدیریت کم آبیاری و برررسی اثرات آن برعملکرد کمی و کیفی محصول و کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 معرفی 2 ژنوییپ برتر زیتون کنسروی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
32 معرفی زنوتی گرگان 3 و KH-15 به عنوان ارقام روغنی و کنسروی برتر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)