دکتر علیرضا فرخزاد

دکتر علیرضا فرخزاد دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

دکتر علیرضا فرخزاد

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر علیرضا فرخزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر محیط کشت پایه، تنظیم کننده های رشد و بستر کشت بر ریزازدیادی پایه گلابی نیمه پاکوتاه کننده پیرودوارف (Pyrodwarf) (دریافت مقاله) به زراعی نهال و بذر دوره: 34، شماره: 2
2 ارزیابی جمعیت های سیب حاصل از تلاقی کنترل شده ارقام ایرانی و خارجی و ارتباط بین صفات رویشی و زود باردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 2
3 بررسی تاثیر محیط کشت، نوع و غلظت منبع کربنی بر پرآوری پایه گیزیلا 6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 3، شماره: 2
4 بهینه سازی شرایط کشت بافت برای ریزازدیادی پایه سیب MM111 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 2
5 پاسخ های فیزیولوژیکی و سیتوژنتیکی سه نژادگان انگور در پاسخ به تنش سرما در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
6 تاثیر سیلیکات پتاسیم بر کاهش تجمع بر و آسیب های اکسایشی در انگور بیدانه سفید در شرایط تنش سمیت بر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
7 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis vinifera L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
8 تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم بیدانه سفید تحت سمیت بور (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 1، شماره: 1
9 تاثیر محلول پاشی سیلیکات کلسیم بر میزان کلسیم، محتوای پاداکسنده کل و برخی ویژگی های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
10 ویژگی های میوه شناختی برخی از نژادگان های زالزالک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه ی سیب رقم رد دلیشیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 ارزیابی تنوع بیوشیمیایی برخی ژنوتیپ های برتر گردو در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 ارزیابی تنوع پومولوژیکی برخی ژنوتیپهای با باردهی جانبی گردو در منطقه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 ارزیابی فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور و محلول پاشی متیل جاسمونات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
5 بررسی اثر محیط کشت پایه، نوع و غلظت قند و ترکیبات مختلف تنظیم کننده های رشدی بر ریزازدیای گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatesL.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی جاشیر (.Prangos spp) در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
7 بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی دوگونه ی دارویی مختلف مریم گلی (.salvia spp) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
8 بررسی عوامل موثر بر ترجیحات و میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان شهر ارومیه برای سیب ارگانیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 تاثیر ترکیب بستر کشت و محلولپاشی اسید جاسمونیک بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و برخی خصوصیات بیوشیمایی میوه توت فرنگی رقم سابرینا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 تاثیر تنظیم کننده های رشد BAP و TDZ بر ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه کننده گلابی پیرودوآرف (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
11 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در چهار روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب MM111 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 تاثیر دو نوع تنظیم کننده رشد گیاهی IBA و NAA بر تعداد و طول ریشه در سه روز تاریکی در ریشه زایی درون شیشه ای پایه سیب M7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 تاثیر محلول پاشی متیل جاسمونات بر برخی شاخص های رویشی دو رقم انگور تحت شرایط سمیت بور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
15 تأثیر بسته بندی حاوی نانو ذرات بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل(رقم رد گلد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 تأثیر بسته بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم (رد گلد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 مقایسه اثر تیمار اسانس آویشن با آنتی باکتری دی هیدرو استرپتومایسن بر روی افزایش عمر گلجای گل ژربرا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
18 مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کیفی میوه توت فرنگی رقم سابرینا در دو شرایط کشت خاکی و بدون خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران