آقای دکتر امین لطفی جلال آبادی

دکتر امین لطفی جلال آبادی استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

آقای دکتر امین لطفی جلال آبادی

Dr. Amin Lotfi Jalalabadi

استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین لطفی جلال آبادی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر خاک پوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی ویژگی های کمی و کیفی آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در خاک شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 3
2 ارزیابی کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) با برخی گیاهان دارویی در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
3 اندام زایی مستقیم گیاه گل ساعتی (Passiflora caerulea L.) با استفاده از ریزنمونه های برگ و دمبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
4 تاثیر دور آبیاری، قارچ مایکوریزا و زئولیت بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر جاسمونیک اسید بر گیاهان دارویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
2 اثر جهت جغرافیایی ردیف کاشت و جمعیت بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
3 اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر برخی صفات مرفولوژیک آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
4 اثر حذف برگ و سطوح مختلف تراکم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
5 اثر سطوح مختلف تراکم بوته و زمان مصرف کود نیتروژن بر کمیت و کیفیت روغن کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 401 در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 اثر کاربرد خاکپوش و محلول پاشی عناصر سلنیوم و بور بر وزن خشک بخش های مختلف اندام هوایی آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 اثر محلولپاشی روی و آهن بر عملکرد، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت لوبیا چشم بلبلی (.L unguiculata Vigna) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 اثر محلولپاشی عناصر ریزمغذی و کاربرد مالچ بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان در خاک شور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
9 اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس گیاه خیار چنبر( Cucumis sativus (var. flexuosus در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
10 اثر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس گیاه فلفل )Capsicum annuum L.) در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
11 اثر نوع محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تشکیل کالوس از ریزنمونه برگ صفحه پایگاهی گیاه مریمPolianthes tuberosa L.در شرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
12 اثر ورمی کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر زیستی بر عملکرد دانه و روغن کدوی طبی (Cucurbita pepo L. var. styriaca) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
13 اثرات تنش گرمای پایان دوره و سیستم های کودی شیمیایی ارگانیک و بیولوژیک برعملکردواجزای عملکردگندم نان درمنطقه اهواز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابى میزان فنل و فلاونوئید تام در برخی از مهمترین گیاهان منطقه شمال خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
15 بررسی اثر پرایمینگ تغذیه ای کود نانو و میکرو کلات آهن بر ویژگی های جوانه زنی بذر گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
16 بررسی اثر خاکپوش و محلول پاشی سلنیوم و بور بر برخی صفات فیزیکی دانه آفتابگردان روغنی (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ارقام برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 بررسی اثر محلول پاشی کود نیتروژن بر عملکرد برنج به منظور کاهش مصرف و تلفات کود نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 بررسی تغییرات رنگیزه های فتوسنتزی و دمای کانوپی تحت تاثیر انواع مالچ و روشهای مختلف کاشت در گیاه روغنی آفتابگردان(.(Helianthus annuus L (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی خاصیت آنتی باکتریال برخی از گیاهان فلور خوزستان (مطالعه موردی: شهرستان باوی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
21 بررسی عوامل بازدارنده کشت، صنعت و تجارت گیاهان دارویی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
22 بررسی کیفیت خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تاثیر دور آبیاری و کود در چین های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
23 بررسی نقش گیاهان دارویی در توسعه صنعت اکوتوریسم استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
24 تاثیر ارتفاع آب کرت بر دمای آب و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام برنج (Oryza sativa L.) در منطقه اهواز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
25 تاثیر زغال فعال بر جوانه زنی و رشد رویشی گیاه پروانش (Catharanthus roeus L.) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
26 تاثیر هیدروپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذور تخم شربتی (Lallemantia iberica L.) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تشکیل کالوس گیاه بومادران تماشاییAchillea nobilis L. subsp. Neilreichiiازریزنمونه های ریشه و ریزوم با استفاده از تنظیم کننده های رشدگیاهی درشرایط کشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
28 عکس العمل عملکردواجزاء عملکرد برنج دررقابت با سوروف تحت مقادیر علف کش و تراکم کاشت درشرایط گرمسیر خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
29 گیاهان و علف های هرز آبزی، خطری بالقوه برای آسیب رساندن به تاسیسات سدها، منابع آبی و زیست بوم های آبی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 نقش گیاهان دارویی در شرایط جنگی و تحریم های دارویی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی