خانم دکتر سحر صفرزاده

دکتر سحر صفرزاده استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خانم دکتر سحر صفرزاده

Dr. Shara Safarzadeh

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سحر صفرزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه زن و فرهنگ

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی قصه خوانی داستان های اساطیری همراه با ایفای نقش بر قضاوت اخلاقی و خوداثربخشی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 12، شماره: 43
2 اثربخشی قصه درمانی بر کمرویی، افسردگی و عزت نفس کودکان پیش دبستانی شهرستان اهواز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی ابعاد شخصیتی و ساختار خانوادگی دختران فراری (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 3، شماره: 7
4 پیش بینی استرس شغلی بر اساس راهبردهای مقابله ای، هوش معنوی و تاب آوری در کارکنان مبتلا به دردهای مزمن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 3
5 رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و جو عاطفی خانواده با بحران هویت در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 34
6 رابطه تصویر ذهنی بدن، خودپنداره و عزت نفس با اختلالات تغذیه در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 6، شماره: 19
7 رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با سبک های یادگیری و موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 51
8 رابطه تفکر انتقادی و فراشناخت با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 7، شماره: 25
9 رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 4، شماره: 14
10 رابطه جهت گیری هدف و فراشناخت با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 8، شماره: 28
11 رابطه عدالت سازمانی، سلامت سازمانی، اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
12 رابطه نگرش مذهبی، بهزیستی روان شناختی وافسردگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
13 زن بزهکار و عوامل شخصیتی و فرهنگی مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 1، شماره: 1
14 مقایسه خوداثربخشی، سلطهگری و حمایت اجتماعی بین زنان ورزشکار و غیرورزشکار شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 2، شماره: 3
15 نقش حجاب زنان در سلامت روانی اجتماع و راهکارهای مقابله ای با فرهنگ بدحجابی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر تکانشگری، احساس تنهایی و سازگاریفردی اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
2 اثربخشی بازی درمانی گروهی بر دلبستگی ناایمن کودکان بیسرپرست شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
3 اثربخشی بازی درمانی گروهی بر مهارتهای اجتماعی کودکان بیسرپرست شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT ) بر کاهش پریشانی و درآمیختگی افکار افراد مبتلابه وسواس شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT ) بر کاهش درآمیختگی افکار افراد مبتلابه وسواس شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
6 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد( ACT) بر کاهش پریشانی افراد مبتلا به وسواس شهراهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زنان،بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
7 بررسی رابطه استرس شغلی با خشنودی شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان باغملک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان باغملک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی وتفکر خودکشی با کیفیت زندگی در بین زنان شهرستان ماشهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
10 بررسی رابطه تاکتیک های حل تعارض با والدین و گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزهای مقطع متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
11 بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزهای مقطع متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
12 بررسی رابطه حمایت اجتماعی با عملکرد شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان باغملک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
13 بررسی رابطه خشنودی شغلی با عملکرد شغلی در معلمان ابتدایی شهرستان باغملک (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
14 بررسی هویت اسلامی در ساختار کالبدی شهرهای ایرانی ( نمونه موردی : شهر شیراز در دوره زندیه) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
15 پیش بینی رغبت به ازدواج بر اساسس لامت اجتماعی و مولفه های آن در دختران نوجوان معلول جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
16 رابطه ادراک انصاف با کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شرکت ملی نفت اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در روانشناسی و علوم تربیتی
17 رابطه ادراک انصاف و رفتارهای فداکارانه با کیفیت زناشویی در زنان متأهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
18 رابطه تاب آوری و راهبردی مقابله با استرس شغلی در کارکنان مبتلا به دردهای مزمن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 رابطه جو سازمانی نوآورانه، سلامت سازمانی و عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 رابطه رفتارهای فداکارانه با کیفیت زناشویی در کارکنان متأهل شرکت ملی نفت اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
21 رابطه ساده و چندگانه بین کمروئی، ترس از موفقیت و کمالگرایی دردانشجویان دختر شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
22 رابطه سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن با رغبت به ازدواج در دختران نوجوان معلول جسمی-حرکتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
23 رابطه صمیمیت با همسر با کیفیت زناشویی در کارکنان زن متأهل شرکت ملی نفت اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش نقش زن در سلامت جامعه
24 رابطه عمل به باورهای مذهبی و سبکهای دلبستگی به خدا با سازگاری اجتماعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
25 رابطه هوش معنوی و مسئولیت پذیری با احساس بهزیستی ذهنی در دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
26 مقایسه تفکر خودکشی بین زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماشهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
27 مقایسه ریخت شناسی اقلیمی حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک با اقلیم گرم و مرطوب ( نمونه موردی شیراز و بوشهر) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
28 مقایسه سبک دلبستگی بین زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماشهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
29 مقایسه سلامت عمومی، احساس تنهایی و حمایت اجتماعی بین سالمندان زن و مرد ساکن در خانواده های شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
30 مقایسه کیفیت زندگی بین زنان مطلقه ،درشرف طلاق و زنان عادی شهرستان ماشهر (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
31 مقایسه مؤلفه های عشق ( صمیمیت، هوس و تعهد) و رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی
32 نقش سازگاری معنوی و مذهب در تبیین اضطراب مرگ و احساس بهزیستی روان شناختی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی