آقای دکتر یاسر انصاری

دکتر یاسر انصاری

آقای دکتر یاسر انصاری

Dr. Yaser Ansari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یاسر انصاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته داوران دومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، تهران مرداد 1399