آقای دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو

Dr. Abdolmajid Haji Moradloo

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله بهره برداری و پرورش آبزیان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. gemmifera L. ) بر برخی شاخص های موکوس ماهی کپور معمولی (Cyprinous carpio ) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 3
2 ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی و مقایسه فراسنجه های ایمنی موکوس پوست و پلاسمای تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus) و روسی (Acipenser gueldenstaedtii) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 5، شماره: 4
3 ارزیابی وضعیت سلامت رودخانه زیارت در استان گلستان بر اساس شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 4، شماره: 2
4 تاثیر سطوح مختلف پودر پوست پرتقال (Citrus sinensis) در جیره بر عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 4
5 توانائی تنظیم یونی– اسمزی و تحمل شوری دربچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 25، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوآنزیم در جیره بر بازماندگی پست لارومیگوی وانامی (Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون و فاکتورهای ایمنی موکوسی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
3 اثرات پودر زنجلبیل (Zingiber officinale) بر برخی از پارامترهای خونی و رشد در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
4 اثرات زیستمحیطی ناشی از بهرهبرداری شن و ماسه رودخانه بر جمعیت کفزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
5 اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه ال_تریپتوفان بر فعالیت ضد باکتریایی موکوس، رشد و بقا در ماهی کپورمعمولی ( Cyprinus carpio ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 اثرات ضدمیکروبی افزودن روغن های اسانسی بر فرآورده های غذایی و دریایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
7 ارزیابی میزان مقاومت میگوی پاسفید غربی(Boone, 1931 Litopemeaus vannamei) در مقابل استرس شوری پایین، تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک پریمالاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
8 اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم در موکوس اپیدرم ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
9 بررسی اثر سطوح مختلف عصاره کاسنی( Cichorium intybus ) در جیره غذایی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) بر برخی شاخص های رشد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
10 بررسی اثرات زیست محیطی ناشی برداشت شن و ماسه بستر رودخانه بر ماهیها وپیامدهای ناشی از آن بر اکوسیستم رودخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
11 بررسی امکان به کارگیری روشهای نوین تعیین جنسیت در صنعت تکثیر و پرورش ماهیان با تاکید بر تاسماهیان جوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
12 بررسی برخی عوامل فیزیکوشیمیایی و آلودگی آب و ارتباط آن با فراوانی ماهیان درنهر گرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
13 بررسی تاثیر استفاده از مکمل پروبیوآنزیم بر شاخص های رشد در پست لارومیگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی خصوصیات تغذیه ای پودر ماهی کیلکا آنچوی طی 14 روز فرایند تخمیر با باکتری Lactobacillus plantarum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
15 مقایسه پوشش های ژئوسنتتیک بابتون و رس متراکم درآب بندی بسترلاگونهای تخلیه پساب استخرهای آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 مقایسه خصوصیات ریخت شناسی سگ ماهی جویباری paracobitis Malapterur دردو فصل پاییز و تابستان درنهرگرمابدشت استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست