آقای دکتر ابراهیم خدایی

دکتر ابراهیم خدایی دانشیار دانشگاه تهران

آقای دکتر ابراهیم خدایی

Dr. Ebrahim Khodai

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابراهیم خدایی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مطلوب برای پیوند زدن نمره های سوابق تحصیلی با نمره های آزمون سراسری ورود به دانشگاه (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 28
2 ارائه و اجرای الگوی اعتبارسنجی پیامدمحور برنامه های درسی فنی و مهندسی (مطالعه موردی: درس برنامه سازی پیشرفته از رشته مهندسی کامپیوتر) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 76
3 سنجش برازش فرد در آزمون ریاضی پایه هشتم مطالعه تیمز 2015 (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 27
4 طرح های پیوند اجتماعات محلی روستایی با نظام رسمی آموزش و پرورش در دوره پهلوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
5 کاربرد تحلیل عاملی درتعیین وزن گویه هادرمقایسه باروش وزن دهی بامقادیر ثابت دراندازه گیری های روانی تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 3، شماره: 9
6 کاربرد مدل دو عاملی چندبعدی نظریه سوال-پاسخ جهت تحلیل بعدیت و کارکرد افتراقی سوال، سوالات مبتنی بر متن (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 28
7 مدل سازی خطی سلسله مراتبی بین آماره ی برازش فرد H^T و متغیرهای زمینه ای دانش آموزان در آزمون ریاضی پایه ی هشتم مطالعه تیمز 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 35
8 مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی در روشهای غیر خطی تبدیل نمره های خام به نمره های مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 29
9 مقایسه خطای استاندارد اندازه گیری شرطی نمره های مقیاس تحت توزیع دوجمله ای و بتا -دوجمله ای (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33
10 میزان آماده سازی اعضای هیات علمی در خصوص اجرای اعتبارسنجی و تغییر در برنامه های درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادراک دانشجویان استادان دانشگاه تهران نسبت به معنا مفهوم افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم تربیت
2 برآورد تجربی مقاومت فشاری محصورنشده دوغاب های سیمان تزریق سخت شده با استفاده از همبستگیهای آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 بررسی تحلیلی سیاست های ارزشیابی و بهبود کیفیت در اسناد بالادستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
4 تبیین نقش نظام ارزشیابی آموزش عالی درتحقق اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) همایش ملی نظام آموزشی عالی و اقتصاد مقاومتی
5 چشم اندازمعماری شهری و افزیاش سطح سرویس معابربااولویت توسعه وحفظ محیط زیست درهزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری