آقای دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

آقای دکتر علی قربانی

Dr. Ali Ghorbani

سرپرست موسسه آموزش عالی مازیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی قربانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالی مازیار، نور شهریور 1399