آقای دکتر میرسعید حسینی شیروانی

دکتر میرسعید حسینی شیروانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

آقای دکتر میرسعید حسینی شیروانی

Dr. Mirsaeed Hoseini shirvani

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میرسعید حسینی شیروانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دستاوردهای نوین در مطالعات سبز محاسبات،کاربردها و چالش ها مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام -موسسه آموزش عالی مازیار، نور شهریور 1399