آقای دکتر محمود میرزایی

دکتر محمود میرزایی Isfahan University of Medical Sciences

آقای دکتر محمود میرزایی

Dr. Mahmoud Mirzaei

Isfahan University of Medical Sciences

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود میرزایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه نوین علم و مهندسی