رحمت یحیی نژاد عزیزی

رحمت یحیی نژاد عزیزی

رحمت یحیی نژاد عزیزی

Rahmat Yahya Nejad Azizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی رحمت یحیی نژاد عزیزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی