آقای دکتر محرم بهرام خو

دکتر محرم بهرام خو

آقای دکتر محرم بهرام خو

Dr. Moharam Bahramkho

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محرم بهرام خو در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس دهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش، بابل مهر 1399
عضو کمیته اجرایی کنفرانس یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش، بابل آبان 1399