آقای دکتر ناصر باقری مقدم

دکتر ناصر باقری مقدم استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک

آقای دکتر ناصر باقری مقدم

Dr. Naser Bagheri moghadam

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر باقری مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران مهر 1399