آقای دکتر بهروز مشهدی

دکتر بهروز مشهدی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده خودرو

آقای دکتر بهروز مشهدی

Dr. Behrouz Mashhadi

استاد دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده خودرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهروز مشهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران مهر 1399