آقای دکتر سیدجلیل معصومی

دکتر سیدجلیل معصومی MD, MPH.Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nitrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

آقای دکتر سیدجلیل معصومی

Dr. Seyed Jalil Masoumi

MD, MPH.Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nitrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدجلیل معصومی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولنشریه بین المللی علوم تغذیه