دکتر غلامرضا شمس

دکتر غلامرضا شمس عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامرضا شمس

Dr. Gholamreza Shams

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه های آموزش مداوم پرستاران : یک مطالعه پدیدارشناسی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 4
2 اثربخشی رهبری مدیران ایران و هندوستان : تاثیر جنسیت و نوع مدرسه (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
3 ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
4 ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های رهبران دیجیتال با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 13، شماره: 1
5 ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی: چیستی، چرایی، چگونگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 1
6 ارزشیابی دوره های آموزش و بهسازی استراتژیک براساس مدل استراتژیک نوئه: مورد مطالعه (مجتمع آموزشی راه رشد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 1
8 ارزیابی عملکرد: راهی به سوی تعالی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 6، شماره: 16
9 ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 21
10 ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته های فنی مهندسی دانشگاه شهید بهشتی( قوتها و ضعفها) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 19، شماره: 74
11 ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یکچارچوب مدیریت کیفیت فراگیر (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 1، شماره: 2
12 الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 12
13 بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی:مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 3
15 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی نیروی انسانی: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
16 بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 7، شماره: 22
17 بررسی روابط جو سکوت، احساس امنیت روانی و رفتار سکوت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 2
18 بررسی میزان کاربست مولفههای مدل تعالی سازمانی EFQMدر دانشگاهها:مطالعه موردی دانشگاه آزاد شهر کرد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی وضعیت موجود شایستگی مدیران گروههای آموزشی و ارزیابی شایستگی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پیام فرهیختگان دوره: 1، شماره: 1
20 تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان:نقش میانجی اثربخشی رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 4
21 تبیین نقش هوش سازمانی در ارتقای عملکرد سازمانی: مطالعه موردی مدیران دبیرستان های شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 31
22 رابطه ادراک عدالت سازمانی و درگیری عاطفی و ذهنی در بین دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 7، شماره: 1
23 رابطه بین جو سازمانی مدارس و توانمندسازی دبیران: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 2
24 راهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی بر اساس ماتریس خانه کیفیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 4، شماره: 8
25 رشد فناوری، تغییر یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 14، شماره: 54
26 رهبری آموزشی اسلامی؛ نقدی بر دیدگاه اروپایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
27 سنتزپژوهی آسیب های نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ایران: طراحی یک الگو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
28 سنتزپژوهی آسیب های نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ایران: طراحی یک الگو (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 14، شماره: 1
29 سنتزپژوهی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی: ارائه یک الگو (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 2
30 شناسایی چالش ها و فرصت های توسعه سازمانی از طریق فناوری در صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 54
31 شناسایی مولفه های مدیریت کارآفرینانه مدارس با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 13، شماره: 1
32 شناسایی وضعیت تحصیلی داوطلبان گروه های آموزشی علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
33 شناسایی ویژگی‌های فردی موثر بر رفتارکارآفرینان آموزشی مستقر در شهرتهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 14، شماره: 4
34 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
35 طراحی و تبیین الگوی صلاحیت های حرفه ای مربیگری اجرایی برای آموزش و توسعه مدیران و رهبران سازمان ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 15، شماره: 2
36 فنون ارزیابی یادگیری در آموزش های الکترونیکی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 11، شماره: 35
37 مطالعه نقش میانجی مولفه های توانمندسازی روان شناختی در تبیین ارتباط سازوکارهای یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 1
38 واکاوی عناصر موثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثربخشی برون سپاری دوره های آموزشی شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
2 ارزیابی یادگیری دوره های الکترونیکی در صنعت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
3 از پایگاه امن تا سازمان امن: مروری بر رهبری امنیت مدار (دریافت مقاله) کنگره بین المللی بهداشت روان وعلوم روانشناختی
4 الزامات و شایستگی های برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
5 الگوی شایستگی حرفه ای ناظران و ارزیابان آموزش عالی مهارتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
6 امکان سنجی استقرار نظام جانشین پروری از جنبه حمایت و هدایت مدیریت ارشد در بانک حکمت ایرانیان (دریافت مقاله) سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
7 انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
8 اهمیت آموزش کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
9 اهمیت انتقال آموزش به محیط کار (با تاکید بر مدل انتقال آموزش هالتون) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
10 Why Formative Assessment is important in e-learning (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
11 بررسی چالش های به کارگیری شیوه های همیارانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
12 بررسی رابطه بین ابعاد رهبری امنیت مدار و رفتار سکوت کارکنان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 بررسی رابطه شایستگی های رهبری مدیران با عملکرد سازمانی مراکز آموزش علمی کاربردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
14 پیش بینی اخلاق حرفه ای مدیران بر اساس سبک های فراانگیزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
15 دو رویکرد متفاوت در ارزشیابی آموزش: رویکرد مبتنی بر هدف و رویکرد مبتنی بر سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
16 دوره های الکترونیکی اثربخش سازمانی: توجه مضاعف به محتوا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
17 رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای در مدیران دانشگاه و مقایسهآنها بر حسب جنس و سطوح مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
18 رهبری با رویکردی امنیت مدار در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
19 رهبری دیجیتال و چالشهای پیش رو؛ ضرورت تغییرات بنیادین در شایستگی های رهبران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
20 شناسایی رابطه بین رهبری امنیت مدار و مولفه های آن با شادکامی (مطالعه موردی: کارکنان مدارس شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
21 شناسایی شاخص های موثر سی موک های طراحی شده در یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
22 شناسایی و مدل سازی چالش های به کارگیری آموزش الکترونیکی در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
23 طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی برای مدیران دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
24 عوامل موثر بر انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
25 کارآموزی مبتنی بر شایستگی: جنبه ای مغفول در طراحی دوره های کارآموزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
26 نقدهای وارد شده بر رایج ترین مدل ارزشیابی اثربخشی آموزش: مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رشد، توسعه و سلامت انسان
27 نقش انگیزه در انتقال آموزش به محیط کار (دریافت مقاله) دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
28 یک مدل علی از روابط بین ویژگی های سازمانی و فردی کارآفرینی، مؤلفه های اعتماد سازمانی و نوآوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱