خانم دکتر پری نساء مصحفی

دکتر پری نساء مصحفی

خانم دکتر پری نساء مصحفی

Dr. Pari Nesa Moshafi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پری نساء مصحفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه آنالیز سازه -زلزله