آقای دکتر محسن میرمحمد صادقی

دکتر محسن میرمحمد صادقی

آقای دکتر محسن میرمحمد صادقی

Dr. Mohsen Mir Mohamad Sadeghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن میرمحمد صادقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه تازه های علوم شناختی