آقای دکتر محمدتقی نظرپور

دکتر محمدتقی نظرپور استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر محمدتقی نظرپور

Dr. Mohammadtaghi Nazarpour

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی نظرپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس ملی آسیب شناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، مهر 1399