آقای دکتر مصطفی لنگری زاده

دکتر مصطفی لنگری زاده دانشیار انفورماتیک پزشکی مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر مصطفی لنگری زاده

Dr. Mostafa Langarizadeh

دانشیار انفورماتیک پزشکی مدیریت اطلاعات سلامت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مصطفی لنگری زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازمجله پیشگامان انفورماتیک سلامت