آقای محمد درویش زاده

محمد درویش زاده رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

آقای محمد درویش زاده

Mohamad Darvish Zadeh

رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد درویش زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی