آقای دکتر عطاله کاویان

دکتر عطاله کاویان رئیس دانشکده منابع طبیعی

آقای دکتر عطاله کاویان

رئیس دانشکده منابع طبیعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عطاله کاویان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – انجمن آبخیزداری ایران، ساری آبان 1399