آقای دکتر کاکا شاهدی

دکتر کاکا شاهدی دانشیار

آقای دکتر کاکا شاهدی

Dr. Kaka Shahedi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کاکا شاهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی پانزدهمین همایش ملّی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری – انجمن آبخیزداری ایران، ساری آبان 1399