آقای دکتر محمد جمالیان

دکتر محمد جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

آقای دکتر محمد جمالیان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جمالیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش کشوری کووید 19، دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک آبان 1399