کبری علی نژاد

کبری علی نژاد

کبری علی نژاد

Kobra Alinejad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی کبری علی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجرایینشریه پژوهش های خاک