آقای دکتر حمید سیادت

دکتر حمید سیادت استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

آقای دکتر حمید سیادت

Dr. Hamid Siadat

استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید سیادت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهش آب در کشاورزی
سردبیرنشریه پژوهش های خاک