احسان جعفری فر

احسان جعفری فر

احسان جعفری فر

Ehsan Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی احسان جعفری فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه دانش تفسیر سیاسی
مدیر مسئولفصلنامه دانش تفسیر سیاسی